Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Aansprakelijkheid
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
​Artikel 16 - Privacyverklaring.
 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Sandra Gelderman
By DaisS
 
Vestigingsadres/bezoekadres
Oost Kluinveenweg 21
7641 A.N. Wierden
 
Telefoonnummer: 0546-570430
E-mailadres: sandra_gelderman@hotmail.com
Kvk 54949629
Btw nummer: NL001568298B55
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 
Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Alle producten worden handgemaakt door ondernemer. Hierdoor kan het voorkomen dat er kleine verschillen zijn in de producten.
 7. Ondernemer overlegt met consument over zijn/haar wensen. Welke knoop, kleuren, sluiting, halsmaat en voor welk soort hond.
 8. Ondernemer werkt alleen met kwaliteit producten. Sluitingen, ringen, paracord en andere fournituren. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade of problemen van deze materialen.

    
Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waarbij de consument met eventuele klachten terecht kan sandra_gelderman@hotmail.com
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 8. Informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

  
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
 
Ondernemer doet er alles aan om u een goed product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Ondernemer zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren (product ongebruikt, geen vlekken of andere oneffenheden bevatten, geen geurtjes zoals rook of parfum enzovoort) , conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 2. Producten die je via By DaisS koopt worden op maat volgens de door jou door gegeven wensen gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

 
Bij levering van diensten:

 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Consument heeft geen recht op herroepingsrecht bij het verkeerd doorgeven van de nekomvang/halsmaat.
 2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de web winkelier.
 4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf of vieze geuren zoals rook/parfum, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 5. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ondernemer de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.
 6. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

          A. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
          B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
​ 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is           begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 
Artikel 9 - De prijs

 • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ondernemer bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.
  2 .De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten;
  3. De verzendkosten die bij verzendingen via PostNL binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 4,50 bij brievenbuspakje en €7,50  voor pakketpost tot 10 kilo. 
 • Indien PostNL het pakket bij een PostNL punt moet afleveren dient u dit binnen de tijd van PostNL op te halen. Wanneer het pakket retour komt krijgt u geen geld terug bij op maat gemaakte producten. U dient opnieuw de verzendkosten te betalen binnen 30 dagen zodat het pakket opnieuw naar u gestuurd kan worden. Bij de andere producten krijgt u geld terug exclusief verzendkosten.     
  1. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  2. Consument ontvangt na doorgeven van alle wensen eerst een offertje.
  3. 5..Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Ondernemer doet er alles aan om u een goed product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.
 1. Alle producten worden gecheckt op kwaliteit voordat ze verwerkt worden in uw bestelling.
 2. De garantie geldt niet indien:

Wanneer de hond heeft zit kauwen op het product.
Verkeerd gebruik door consument. 
 

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 
Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade aan de producten die tijdens verzending is ontstaan.  Ondernemer draagt zorg om uw producten goed in te pakken
 6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door PostNL en zijn bezorgers.
 7. Indien PostNL het pakket bij een PostNL punt moet afleveren dient u dit binnen de tijd van PostNL op te halen. Wanneer het pakket retour komt krijgt u geen geld terug bij op maat gemaakte producten. U dient opnieuw de verzendkosten te betalen binnen 30 dagen zodat het pakket opnieuw naar u gestuurd kan worden. Bij de andere producten krijgt u geld terug exclusief verzendkosten. 
 8. Bestelling kan op afspraak afgehaald worden bij de ondernemer.
 9. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 
Artikel 12 – Betaling
  
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
      

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan nadat consument het aanbod aanvaardt en consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. De consument kan de overeenkomst ontbinden zolang de consument geen ontvangst bevestiging gehad heeft via e-mail of privé bericht.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. De consument krijgt een factuur waarnaar de consument de betaling via overschrijving kan voldoen


​​​Artikel 13 – Klachtenregeling

 1.  Consument kan klachten bekend maken aan de ondernemer via e-mail.
 2.  De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 
Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


​Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor het foutief doorgeven van de nekomvang van de hond door de consument.
 2. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor het onjuist gebruiken van de artikelen.
 3. Consument zorgt ervoor dat de hond niet op producten kan gaan kauwen.


Artikel 16 - Privacyverklaring.
Privacyverklaring By DaisS
 
Contactgegevens.
By DaisS
Oost Kluinveenweg 21
7641 AN Wierden
sandra_gelderman@hotmail.com
0546-570430
 
Kamer van Koophandel 54949629
BTW-nummer NL001568298B55
 
Voor By DaisS is je privacy van groot belang. Ik hou me dan ook aan de privacywet. Ik ga netjes met je gegevens om en ze zijn bij mij veilig. Ik verwerk alleen de gegevens die ik nodig ben voor het verwerken en verzenden van jouw bestelling. De gegevens die je aan mij doorgeeft worden bewaard op de beveiligde servers van jouwweb.
 
Ik leg jouw in deze privacyverklaring uit wat ik binnen de online omgeving van mijn webwinkel www.bydaiss.nl doe met de informatie die je aan mij doorgeeft.
 
Afhandeling bestelling.
By DaisS verwerkt je gegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je de gegevens zelf doorgeeft aan mij. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: voor en achternaam, adres gegevens, telefoonnummer,  e-mail adres. De gegevens worden voor je bestelling gedeeld met de webwinkelprovider (jouwweb), betaalprovider (mollie) en de bezorgdienst (PostNL). De gegevens die ik nodig ben om jouw bestelling te verwerken hebben een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

 
Verstrekking aan derden.

Voor het afhandelen van uw bestelling werk ik samen met de volgende bedrijven:

Betaalprovider Mollie B.V.

Na het afronden van uw bestelling kan u een betaalmethode kiezen. Kiest u voor Mollie B.V dan neemt dit bedrijf het laatste deel van uw bestelling van mij over, het betaalproces.

 

PostNL

Ik werk samen met PostNL. Om jouw pakket te kunnen versturen wordt er gebruik gemaakt van jouw adres gegevens. Je kan je pakket volgen door middel van de track en tracé code. Het daadwerkelijke uitvoeren en bezorgen ligt bij PostNL.
 
De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 
Webwinkel software jouwweb.

De gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een bestelling of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker JouwWeb. JouwWeb zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Als je een bestelling plaatst hebben we je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Na het afronden van je bestelling worden je gegevens enkel nog gebruikt voor doeleinden die nodig zijn voor onze administratieve verplichtingen.

 

Contact formulier.
Met het contactformulier kunt u contact met mij opnemen om mij vragen te stellen. Hiervoor vul je, je naam, het e-mail adres en telefoonnummer in.
 
Ik bewaar uw informatie totdat u bestelling of het contact is afgerond.
 
Social media.
Op mijn website staat de button van facebook en instagram. Wanneer je daarop klikt, worden de gegevens door de beheerders van facebook en instagram verzameld

Verstrekking aan andere bedrijven en instellingen.
Met uitzondering van de hierboven genoemde bedrijven, geef ik je persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve wanneer ik dat wettelijk verplicht ben.
 
Cookies.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om coockies te accepteren. Je kan je browser opnieuw instellen om alle coockies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verstuurd. Het kan zijn dat er enkele functies en of services op mijn website en andere websites niet goed functioneren als de cookies zijn uitgeschakeld in je browser.
 
Beveiliging.
De beveiliging van je persoonsgegevens zijn voor mij van groot belang. Ik zorg ervoor dat je gegevens bij mij goed beveiligd zijn. Daarom pas ik regelmatig de beveiliging aan en wordt er goed opgelet dat er niks mis kan gaan.
 
Wijziging in mijn privacyverklaring.
Wanneer er wat wijzigt in mijn webwinkel, moet ik uiteraard ook de privacyverklaring aanpassen. Let daarom goed op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versie is uitgebracht.
 
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens.
Mocht je vragen hebben of wil je weten welke persoonsgegevens ik van jouw heb? Dan kan je altijd contact met mij opnemen via de contactgegevens.
 
Je hebt de volgende rechten:
Je kan uitleg krijgen over welke persoonsgegevens die ik van jouw heb en wat ik daarmee doe.
Inzage in de precieze persoonsgegevens die ik van jouw heb.
Het corrigeren van fouten.
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
Intrekken van toestemming.
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 
Let goed op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik jouw gegevens aanpas of verwijder en niet van een ander persoon!
 
Klacht indienen.
Mocht je vinden dat ik je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit heeft de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Algemene voorwaarden By DaisS.
 
Deze voorwaarden accepteer je bij het plaatsen van een bestelling via de website, mail of social media kanalen.
 
Bestellen en Betalen.
Bestellen kan via de website, mail of social media kanalen. U ontvangt een factuur die tevens orderbevestiging is. De factuur wordt door middel van eigen overboeking vooraf voldaan.

Opgemaakt op 01-01-2022